Wipe on polyurethane vs brush on polyurethane. There is a time to wipe on polyurethane and a time to brush on polyurethane. Learn how and...